Ziyaret Edin!
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok.
Metropol İstanbul C Blok Kat:25 D:370
Ataşehir / İstanbul
Sorularınız için
work@maxelance.com
T: 0216 706 46 29
Geri

Hizmet Sözleşmesi

Ek-1

A-    TARAFLAR:

İş bu sözleşme; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Maxelance Tur. Org. Rek. Ajans Hiz. A.Ş. ünvanlı Maxelance Tur. Org. Rek. Ajans Hiz. A.Ş. (Kısaca Acenta olarak anılacaktır.) ile, sözleşme altında ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler(kısaca müşteri olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. Maxelance Tur. Org. Rek. Ajans Hiz. A.Ş. ile tur / hizmetten faydalanacak Müsteri(ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

B-     SÖZLEŞME KAPSAMI ve BİLGİLENDİRME;

İş bu sözleşme; Paket tur düzenleyicisi acenta veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte tek fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği akidtir.  İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir

1-   Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce müşteriye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde veya bu sözleşmede; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra; yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergâh., paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

2-   Müşteriye verilen broşürde yer alan bilgiler acenta veya aracısı için bağlayıcıdır.

3-   Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı broşürde belirtilmiştir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, Yurt dışı turlarda tur tarihinden 7 gün öncesidir

C-    ÖDEMELER – İPTAL – VAZGEÇME – DEVİR

1-   Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

2-   Acentaya Yurt dışı gezilerine kayıt yapılırken alınacak ön ödeme ve taksit planlaması sözleşme ile belirnecektir. Son bakiye ödemesi ise hareket tarihinden minimum 20 gün önce yapılmalıdır.

3-   Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan Müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerin türüne bağlı olmakla beraber, bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

4-   Müşteri, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla sigorta firmasından talep edebilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce sigorta firmasına ibraz edilmelidir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, müşterinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acenteye belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta Firması, geçmişte teşhis konulmuş veya geriye dönük rahatsızlıklardan kaynaklı iptal taleplerine istinaden geri ödeme yapmayabilir.

5-   Mücbir haller dışında kalan bir sebep ile, tur hareket tarihinden;

a-   En az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

b-   Uçaklı Turlarda ve Grup Organizasyonlarında, müşteri tarafından yapılan iptal tarihi 30 günden önce de olsa, 3. Kişilere yapılmış olan ödemeler (Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) kesilerek müşteriye iade yapılır.

c-    30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller(Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.

Ek-2

6-   Yedi gün kala olan iptallerde veya habersiz olarak tura gelinmemesi yada tur vasıtasına yetişilememesi yada tura devam etmeme hallerinde ise, ücret iadesi söz konusu değildir.

7-   Uçaklı turlarda; tur tarihine 20 gün kala ve daha sonrası müşteri tarafından yapılan iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez ve müşteriye ücret iadesi söz konusu değildir.

8-   Erken rezervasyon dönemi, promosyon turlar, resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.

9-   Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu ülkeye ait elçilikler ya da resmi makamlarca bu mücbir sebepler kabul edildiğinde havayolları ve otellerin bu deklare ışığında iptal ve iade koşulları geçerlidir. Bu süreçte acenta ve aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

10-  Müşteri, rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır

11-  Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı broşürde belirtilmiştir. Acenta, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 2 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteriye tazminat hakkı doğmaz.

12-  Müşteri acentaya başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Acenta müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

13-  Acente gerekli gördüğü durumlarda Müşteriye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir.

14-  Tur İptallerine dönük yapılacak geri ödemeler, kayıt olurken ve taksit ödemelerinde yapılan para cinsinden ve aynı tutarda olacaktır.

15-  Bu maddeler kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Müşteriye yapılması zorunludur.

16-  Müşteri turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Uçaklı turlarda Uçak bileti değişikliği mümkün olmadığı durumlarda devredilen kişiden yeni bilet bedeli istenebilir.

D-   GENEL HÜKÜMLER

1-   Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilinir.

2-   Satın alınan hizmete vize işlemleri dahil değildir. Vize işlemlerinde acenta, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, alınamamasından veya tur tarihine kadar sonuçlanamamasından acenta sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.

3-   Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan Müşterilerin eksik veya ayıplı ifa, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta, bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4-   Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Müşteri turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5-   Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6-   Müşteri toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

7-   Acenta, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde

Ek-3

bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde

hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, doğal afetler, pandemic, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan sorumlu olmayacaktır.

8-   Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

9-   Paket tur hizmeti, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

10-    Acenta veya aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir. Bu gibi durumlarda mutlaka Havalimanında söz konusu havayolu şirketince rapor düzenletilmesi şarttır. Katılımcılar para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda Katılımcı sorumlu olup, acenta veya aracısı sorumluluk taşımaz.

11-  Acenta konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce Müşteriye teslim edilmez. Otelden ayrılış günü Müşterilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir

12-  Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6.Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı Müşteriye bildirilir. Bu durunda yönetmeliğin aynı maddesine göre Müşteri herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

13-  Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 29236 sayılı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine uygun düzenlenmiştir.Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

14-  Müşteri sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin Müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri veya kişilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente’nin sözleşmede imzası bulunan Müşteri(ler)in ödemiş olduğu eksik miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

 

Preloader image